Tez Bankası

 

STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi tezinizin merkezinde ise tez bankasında yer alabilmek ve/veya STEMradyoda tezinizi anlatabilmek için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

A Pathway to STEM Education: Investigating Pre-Service Mathematics and Science Teachers at Turkish Universities in Terms of Their Understanding of Mathematics Used in Science

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Dr M. Sencer Corlu

Reforms in education of Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) disciplines have been particularly critical for the economic competitiveness of Turkey. STEM education includes the set of knowledge, skills, and beliefs which are collaboratively constructed by students and teachers at the intersection of more than one STEM subject area. The overall purpose for all three studies comprising this dissertation was to investigate whether prospective Turkish mathematics and science teachers were ready to implement STEM education in terms of their integrated teaching knowledge (ITK), teaching self-efficacy beliefs, and attitudes toward mathematics and science integration. The dissertation employed a quantitative research methodology to investigate ITK and attitudes whereas teaching self-efficacy beliefs were investigated with an explanatory mixed methods study. Results from the first study suggested that the pre-service mathematics and science teachers, who were educated in an integrated teaching education program, outperformed peers in the departmentalized teacher education program in terms of their ITK. There was evidence in the second study that practical teaching experiences helped pre-service mathematics and science teachers develop high self-efficacy beliefs for mathematics and science integration. The findings of the third study indicated that the integrated teacher education program provided noteworthy benefits for pre-service mathematics and science teachers’ attitudes toward mathematics and science integration when compared to pre-service mathematics teachers in the departmentalized program. The unique attributes of integrated mathematics and science teacher education programs, such as balanced coursework of content, pedagogy, and pedagogical content knowledge, integrated teaching courses, and the increased peer stimulation in classrooms were discussed as possible factors that explain the results. Overall, the three studies demonstrated that the pre-service mathematics and science teachers in the integrated teacher education program were ready to implement STEM education aligned with the reforms enacted by the K-12 policy-making organization while the departmentalized teacher education program, which was recommended by the higher education policy making organization, was preparing pre- service teachers as content experts of individual STEM subjects. Policy coordination in K-12 and higher education emerged as a critical factor for the success of Turkish education reforms.

Devam

INTERDISCIPLINARY STEM EDUCATION: EXPLORING TECHNOLOGY AND ENGINEERING INTEGRATION IN MATHEMATICS AND SCIENCE CLASSES

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Başak Helvacı

STEM education is one of the trend topics in education in many countries, especially in Turkey. One of the biggest concern in STEM Education is the efficient and meaningful use of technology and engineering. Qualified and tech-savvy teachers are needed for the area as a result of the pedagogy of STEM Education and the interconnectedness of these disciplines. New research and professional development programs are required to be conducted when such post-modern paradigms raise because teachers are being asked to become proficient at new skills and responsibilities and implement these into their practices. This study investigates how STEM teachers implement and integrate technology and engineering, which tools do they use more frequently as a part of their science and mathematics lessons in 5th and 6th-grade topics. The ulterior motive of the study is to explore the effect of integrating technology and engineering in overall quality of STEM lesson plans.The data obtained from 32 science and mathematics teachers who participated in TÜSİAD STEM Project: a teacher professional development program. The teachers attended to four face-to-face STEM workshops, each received one STEM kit with a guide including six STEM lesson plans. During this professional development program, at least one lesson plan was implemented by participant teachers and they gathered together to reflect on their classroom experiences. At the end of the professional development program, teachers created their own authentic lesson plans. These lesson plans were investigated in terms of interdisciplinarity - integrating technology and engineering into science and mathematics classes. Overall, findings demonstrated that the science and mathematics teachers in the professional development program integrate technology and engineering in six different categories. Although, there is no significant difference reported of integrating technology on the quality of STEM lesson plans, engineering integration showed a significant difference on the quality of STEM lesson plans. Tez Danışmanı: Prof Dr. Hasan Ünal (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018)

Devam

STEM PROGRAMI UYGULANAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Selvet Ece Genek

Bu araştırma; 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı süresince Antalyadaki iki özel eğitim kurumunda haftada bir ders saati uygulanan STEM dersini alan ilkokul 2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin bir öğretim senesi boyunca aldıkları STEM Eğitimi sonrası, çeşitli değişkenler açısından Bilimsel Yaratıcılık Düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Söz konusu araştırma1 , bilimsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesine yönelik olarak nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini toplam 85 öğrenci oluşturmaktadır. İki eğitim öğretim dönemi boyunca, Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi ve 30 okul öncesi ve sınıf öğretmeni iş birliğinde tasarlanan ErkenSTEM programı öğrencilerine uygulanmıştır. Programdaki öğrencilere Bilimsel Yaratıcılık Ölçeği ve öğrencileri tanımaya yönelik uygulayıcı tarafından hazırlanmış Öğrenci Tanıma Formu uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, ErkenSTEM eğitimi alan öğrencilerin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin sınıf kademesi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. 4. Sınıf öğrencileri, 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinden daha yüksek puanlar elde etmişlerdir. Diğer değişkenler (cinsiyet, kardeş sayısı, anne-baba mesleği, en sevdiği ders, en başarılı olduğunu düşündüğü ders, ilerde seçmek istediği meslek) bağlamında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. 1Bu araştırma verileri, Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (ITK) kapsamında geliştirilen erkenSTEM müfredat programı dahilinde toplanmış ve çalışma BAUSTEM tarafından desteklenmiştir. Tez Danışmanı: Öğretim Üyesi Dr. Zerrin Doğança-Küçük (Bahçeşehir Üniversitesi, 2018)

Devam

ETHNOGRAPHIC CASE STUDY OF EARLY STEM EDUCATION: INVESTIGATING STUDENTS’ AUTHENTIC LEARNING EXPERIENCES

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Şefika Girgin

Recent national initiatives in education have focused on improving access for young people in STEM careers. It is also important to make efforts to attract more students to scientiComputational World and My World of Imagination) based on STEM disciplines (science, technology, engineering and mathematics) were applied in these lessons. Each theme lasted 8 weeks and the program totally spread over eight months period. Also, the program was implemented within the plans prepared according to STEM Learning Cycline which was developed based on Constructivist 5E Instructional Model. At this point, the present study aimed to investigate the students‟ authentic learning experiences in the early STEM lessons. In order to examine this aim in depth, ethnographic case study design was selected as the research design. Sample of the study consisted of total 13 4th grade students and one classroom teacher who has prior experience on the early STEM program. In this qualitative ethnographic case study, evidence of authentic learning was collected from field/observation notes and transcripts from classroom observations for 8 weeks and face-to-face interviews with the students and teacher in socio-constructivist and interpretivist perspective and also by considering Authenticity Model and STEM Learning Cycline as conceptual frameworks. As a result of the present study, three themes were emerged from 14 categories by using initial and process coding during data analysis. The themes are: 1) Authenticity vital role in early STEM education, 2) Early STEM effectiveness in authentic environment, 3) Essential role of early STEM education upon students‟ authentic learning experiences. These findings provide insight into how STEM education has a role in authentic learning experiences in early grades. Tez Danışmanı: Prof Dr. Bayram Coştu (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018)

Devam

A SYSTEMATIC ANALYSIS OF AN INITIAL STEM PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAM: A CASE STUDY

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Nil Şenkutlu

The aim of this case study was to gain a better understanding of how an initial STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) professional development (PD) program implemented on a specific group of mathematics and science teachers and examine these mathematics and science teachers’ understandings and perceptions of STEM education and their influence on classroom practices. This study was framed and guided by STEM: Integrated Teaching Framework (InTeachFramework) which also formed the “focal points” of this study that were interdisciplinarity, rigor, relevance, and equity. In this exploratory case study, qualitative data gathered by observing the initial STEM PD program for 27 secondary mathematics and science teachers within a large metropolitan school. Voice records and written data were utilized with observational techniques to determine perceptions and influences of STEM education on teachers. Findings indicated that initial STEM PD provided teachers to show their general understanding on STEM principles explicitly in their classroom practices. Real-life applications related to teacher’s main disciplines and connections of them with other disciplines were the most adopted indicators in the classrooms. Similarly, teachers gained an understanding on necessity of authentic problems of knowledge society (APoKS) for teachers in school environment. The study also found that the desired solution offers and related products for APoKS that emphasized in STEM PD were not fulfilled in the classroom practices. Key words: STEM, STEM education, integrated teaching, teacher professional development Bu durum çalışmasının amacı STEM [Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), ve Matematik (Mathematics)] temelli başlangıç mesleki gelişim programının nasıl uygulandığını tanımlayarak, belirli bir grup lise matematik ve fen öğretmenlerinin STEM eğitimi anlayışlarına, algılarına ve sınıf uygulamalarına olan etkilerini incelemektir. Bu araştırma, aynı zamanda çalışmanın “odak noktalarını” -disiplinlerarasılık, derinlik, ilgililik, ve eşitlik- oluşturan STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi tarafından şekillenmiş ve yönlendirilmiştir. Bu keşifçi durum çalışmasında, büyük bir metropol okulda çalışan 27 lise matematik ve fen öğretmenlerine uygulanan başlangıç STEM mesleki gelişim programı gözlemlenerek nitel veriler toplanmıştır. Ses kayıtlarından ve yazılı verilerden, öğretmenlerin, aldıkları STEM eğitimini nasıl algıladıkları ve etkilerini belirlemek adına gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgular, STEM mesleki gelişim programının öğretmenlere, STEM prensipleri hakkındaki genel anlayışlarını sınıf uygulamalarında açıkça göstermelerini sağlamıştır. Öğretmenlerin ana disiplinleri ile ilgili gerçek yaşam uygulamaları ve bu uygulamaların diğer disiplinler ile bağlantıları, sınıflarda en çok kullanılan göstergelerdir. Benzer şekilde, öğretmenlerin okul ortamında bilgi temelli hayat problemi [BTHP (APoKS)] gerekliliğine dair bir anlayış kazandıkları belirlenmiştir. Çalışma, diğer bir yandan, STEM mesleki gelişim programında vurgulanan BTHP için istenen çözüm önerilerinin ve ilgili ürünlerin üretilmesinin sınıf uygulamalarında yerine getirilmediğini de ortaya koymuştur. Anahtar kelimeler: STEM, STEM eğitimi, bütünleşik öğretmenlik, öğretmen mesleki gelişim

Devam

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE STEM YAKLAŞIMININ UYGULANABİLİRLİĞİ (EYLEM ARAŞTIRMASI)

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Dr Mehmet Başaran

STEM, [Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics)] kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinin kısaltmasından meydana gelen ve bu alanları kapsayan bir yaklaşımdır. STEM yaklaşımı öğrencinin aktif katılımının sağlandığı, disiplinler arası ve uygulamaya yönelik eğitim modelini ifade ettiğinden okul öncesi eğitimde yer alması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın genel amacı, okul öncesinde STEM yaklaşımının uygulanabilirliğini ve etkililiğini araştırmaktır. Üç aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada ilk olarak okul öncesinde STEM uygulaması için gerekli olan fiziksel kapasite ve öğretmen özellikleri boyutunda bağlamın nasıl olması gerektiği araştırılmıştır. İkinci aşamada, okul öncesinde STEM uygulanabilmesi için eğitici eğitim programı geliştirilmesi, uygulanması ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile bu sorunların çözümüne odaklanılmıştır. Üçüncü aşamada, okul öncesi öğretmenlerinin STEM etkinlikleri geliştirme, gerçek sınıf ortamlarında uygulama ve süreç yönetme becerileri araştırılmıştır. Ayrıca STEM eğitim yaklaşımına uygun olarak geliştirilen etkinliklerin öğrencilerin bilişsel süreç, sosyal ürün ortaya koyma, takım çalışması ve sunum becerileri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Araştırmada eylem araştırmasının teknik/bilimsel/işbirlikçi modeli temel alınmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim - öğretim yılında Gaziantep ilindeki özel bir okulda ve bu okulda görev yapan üç okul öncesi öğretmeni ve 57 okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında okulun STEM yaklaşımına uygun özelliklere sahip olup olmadığı incelendikten sonra STEM için gerekli özellikler tamamlanmıştır. Daha sonra öğretmenlere yönelik sekiz ana oturum ve iki ek oturum olmak üzere toplamda on oturumdan oluşan iki buçuk aylık STEM eğitici eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bir sonraki aşamada eğitici eğitimi alan öğretmenler kendi sınıflarında araştırmacı mentörlüğünde STEM yaklaşımına uygun etkinlikleri uygulamışlardır. Bu süreçte öğretmenlerin STEM becerilerini transfer etme durumları, gerçek sınıf ortamında ortaya çıkan sorunlar belirlenmiş ve buna yönelik çözüm önerilerigeliştirilmiştir. En son aşamada STEM etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkililiği incelenmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, uygulama okulu yıllık ve aylık planları, eğitim alanı ortam fotoğrafları, öğretmenlerin özgeçmişleri, öğretmenler tarafından geliştirilen STEM etkinlikleri, öğretmenlerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler, bilgi temelli hayat problemi (BTHP) rubriği, STEM ders planı rubriği, öğretmenlere yönelik başarı testi, STEM eğitici eğitimi değerlendirme anketi, bilişsel süreç: mühendislik rubriği, sosyal ürün genel rubriği, sosyal ürün: takım çalışması rubriği, yarı yapılandırılmış gözlem formu, öğretmen günlükleri şeklinde farklı nitel ve nicel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutulurken, nicel veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS 23.0 Paket Programı üzerinden aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde hesaplamalarıyla birlikte Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Friedman Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; okul öncesi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik pozitif bir tutuma sahip olmalarına rağmen okul öncesi eğitim kurumlarının STEM’e yönelik teknik, fiziki ve beşeri kapasitelerinin geliştirmeye açık olduğu saptanmıştır. Araştırmada katılımcıların, amaca uygun olarak tasarlanan bir STEM eğitici eğitiminde kazandıkları beceri ve yeterlikleri sınıf ortamına başarıyla transfer ettikleri tespit edilmiştir. Öğretmenlerin STEM ile ilgili BTHP ve ders planı hazırlama boyutlarında eksiklikler gözlemlenmiştir. Geliştirilen çözüm önerileri ile eksikliklerin azaldığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, sınıf içi STEM etkinlik uygulamalarının okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal ürün ortaya koyma, sosyal ürün takım çalışması, sosyal ürün sunum ve bilişsel süreç mühendislik becerileri üzerinde pozitif yönde kalıcı bir etki meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, STEM yaklaşımının okul öncesinde uygulanabileceği ve etkili olabileceği söylenebilir. Araştırma kapsamında, araştırmacılara, politika geliştiricilere ve uygulayıcılara yönelik öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: STEM, okul öncesinde STEM, okul öncesi, STEM yaklaşımı, eylem araştırması

Devam

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA YÖNELİK FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (STEM) ÖĞRETİM PROGRAMININ TASARLANMASI, UYGULANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Anahtar Kelimeler: Ziyaretçi, Paydaş ve Uzman statüsünde tüm üyelerimize açıktır.

Yazarlar: Dr Nilay Türk

Eğitimin öncelikli görevlerinden biri bireyleri yaşam boyunca gereksinim duyacağı becerilerle donanmış olarak yetiştirmektir. Bu görevini gerçekleştirmesini sağlayan araçlardan biri eğitim programlarıdır. Dünya genelinde yaşanan değişim ve gelişmeler programlarda değişikliğe neden olarak yeni yaklaşım ve yöntemleri beraberinde getirmiştir. Dünya genelinde ön plana çıkan yeni eğitim yaklaşımlarından biri de Fen (Scince), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) (STEM) eğitimi yaklaşımıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında yayınladığı Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile öğretim programlarında STEM eğitimi yaklaşımına geçiş sürecini başlatmıştır. Ancak eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına STEM eğitimini uygulayabilmeleri için gerekli yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ders bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinin lisans programlarında yer alabilecek STEM Öğretim Programını tasarlamak, uygulamak ve programın etkililiğini değerlendirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde öğretim elemanlarının, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının STEM eğitimine ve bütünleşik öğretmenlik bilgisine ilişkin görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmış, bu analiz sonuçlarına göre STEM öğretim programı tasarlanmış, uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Program, elde edilen bilimsel verilere dayalı olarak Stufflebeamin Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün (CIPP) program değerlendirme modeline göre değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına STEM eğitimini uygulayabilmeleri için gerekli yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir program tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi eğitim fakülteleri için önemlidir. Araştırmanın birinci alt amacının modeli betimsel, ikinci alt amacının modeli ise deneyseldir. Araştırmada karma yöntem araştırmalarından çok aşamalı desen kullanılmıştır. Araştırmanın birinci çalışma grubunu 12 öğretim elemanı, 15 fen bilimleri öğretmeni ve 42 öğretmen adayı, ikinci çalışma grubunu ise 18 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın birinci alt amacı için görüşme formu ve anket, ikinci alt amacı için ise anket, öz değerlendirme formu, görüşme formu, haftalık görüş formu ve eğitim durumu modülü değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel veriler içerik analizi ile nicel veriler Wilcoxon işaretli sıralar testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın birinci alt amacına ulaşmak için elde edilen bulgulara göre öğretim elemanlarının genelinin STEM eğitimi yaklaşımı hakkında bilgi sahibi iken öğretmenlerin tamamının, öğretmen adaylarının ise birçoğunun yaklaşımı bilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük kısmının öğretmen adaylarına bütünleşik öğretmenlik bilgisinin kazandırılması gerektiğini düşünürken bazı öğretim elemanlarının bu bilginin lisansüstü eğitimle kazandırılması gerektiğini düşündüğü belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarına bütünleşik öğretmenlik bilgisi kazandırmadığı, kazandırmamasının nedenlerinin ise çoğunlukla lisans programından kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Öğretim elemanları ve öğretmenler öğretmen yetiştirme lisans programlarında STEM eğitimi ile ilgili bir ders olması gerektiğini, bu dersin içeriğinde ise STEM alanlarını bütünleştirme etkinliklerinin ve STEM eğitimi yaklaşımına göre ders planı hazırlama çalışmalarının yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim elemanlarının mühendislik fakültesindeki öğretim elemanlarına kıyasla bütünleşik öğretmenlik bilgisine sahip olma konusunda kendilerini daha yetersiz gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öğretmenler arası işbirliğinin önemine inandıkları ancak öğretmenlerin iletişim özelliklerinin bu süreci belirlediği saptanmıştır. Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin derslerini fen dışındaki diğer STEM alanları ile ilişkilendirdiği ancak ilişkilendirme sürecindeki en büyük engelin öğretmen kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci alt amacına ulaşmak için 14 hafta süresince uygulanan STEM öğretim programının öğretmen adaylarının STEM eğitimi yaklaşımına göre ders planı hazırlama yeterliklerinin gelişiminde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının neredeyse tamamı STEM öğretim programı uygulanmadan önce disiplinlerarası yaklaşım kavramını bilmediğinden yaklaşıma ilişkin görüş belirtememiştir. Ancak program uygulandıktan sonra öğretmen adaylarının kavramı öğrendiği ve genel olarak alan yazına uygun tanım yaptığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları program uygulandıktan sonra yaklaşımın öğrencinin bilişsel becerilerine, disiplinleri ilişkilendirmeye/bütünleştirmeye, öğrenmeye olumlu etkileri ile ilgili avantajları olduğunu ifade etmiştir. Bunlarla birlikte disiplinlerin ele alma şeklinden, öğretmenden ve okuldan kaynaklanan dezavantajlarının da olduğu belirtilmiştir. Öğretmen adaylarının büyük kısmı STEM öğretim programı uygulanmadan önce disiplinlerarası yaklaşımla verilen eğitimde en etkin unsur olarak öğretim programını görürken program uygulandıktan sonra öğretmeni görmeye başlamıştır. STEM öğretim programı uygulandıktan sonra fen bilimleri dersi ile matematiğin ilişkilendirilebileceğini düşünen öğretmen adayı sayısının arttığı; programı uygulamadan önce ifade edilmeyen teknoloji-tasarım/mühendislik ve bilişim teknolojileri/teknoloji/bilgisayar derslerinin uygulamadan sonra belirtildiği saptanmıştır. Uygulanan STEM öğretim programının öğretmen adaylarının fen bilimleri dersini diğer derslerle ilişkilendirme ile ilgili yeterlilik algılarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Öğretmen adayları program uygulanmadan önce fen bilimleri öğretmeninin sahip olması gereken özelliklerden beş mesleki altı kişisel özelliği belirtirken program uygulandıktan sonra mesleki özellik 19a kişisel özellik 12ye yükselmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre program uygulandıktan sonra öğrenim gördükleri lisans programının kendilerine kazandırdığı mesleki özellik dörtten 19a, kişisel özellik ise altıdan 11e çıkmıştır. Öğretmen adayları STEM eğitimi yaklaşımının öğrencinin bilişsel becerilerine, derse yönelik ilgisine/tutumuna, sosyal ve psikomotor becerilerine, öğrenmesine; öğretmenin mesleki, sosyal ve psikomotor becerilerine; toplumun gelişimine ve bireylerin toplumsal sorunlara ilişkin farkındalık kazanmasına olumlu etkisinin olacağını belirtmiştir. Öğretmen adayları programa yönelik farklı STEM yaklaşımlarına ve etkinliklerine yer verilmesi, bireysel değerlendirme yapılması ve ders süresinin arttırılması önerilerinde bulunmuştur. STEM öğretim programının öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarına ve STEM eğitimi yaklaşımına göre öğrenme-öğretme süreci tasarlamaya ilişkin bilgi ve becerilerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Program kapsamında belirlenen içeriğin öğretmen adaylarının STEM eğitimi yaklaşımına ilişkin kavramsal alt yapılarının oluşmasını olumlu yönde etkilediği, öğrenme-öğretme sürecinin planlandığı gibi uygulandığı ve öğrenmeyi olumlu etkilediği, materyallerin adayların öğrenmelerini kolaylaştırdığı, program tasarlanırken benimsenen değerlendirme yaklaşımlarının ve kullanılan yöntem ve tekniklerin öğretmen adaylarının çok yönlü değerlendirilmesini sağladığı ve öğrenme sürecini olumlu yönde etkilediği, öğretmen adaylarının öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı dersleri daha çok tercih ettiği, eğitimcinin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerle kurduğu iletişimin, öğretim şeklinin ve kişisel özelliklerinin öğretmen adaylarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda Yükseköğretim Kuruluna STEM öğretim programının öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu veya seçmeli ders olarak yer verilmesi, öğretmen yetiştirme programlarının STEM eğitimi yaklaşımının ilişkilendirilebileceği derslerin içeriklerinde STEM alanlarını bütünleştirmeye/ilişkilendirmeye yönelik konulara, öğrenme-öğretme sürecinde ise STEM alanlarını bütünleştirmeye/ilişkilendirmeye yönelik uygulamalara yer verilmesi ve üniversitelerde STEM merkezleri kurulması önerilmektedir. Üniversite yönetimine STEM eğitimi yaklaşımının öğrenilmesini amaçlayan derslerde STEM alanlarında görev yapan öğretim elemanlarının birlikte çalışmasına imkân verilmesi, bu derslerin sınıflarının grup ve bireysel çalışmaların yapılabileceği fiziksel donanıma ve tasarıma sahip olması ve materyallerin sınıfta hazır olması önerilmektedir. Öğretim elemanlarına öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin içeriğinde yeni eğitim yaklaşımlarına yer vermesi, öğrenme-öğretme sürecinde öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmaları ve uygulamalara ağırlık vermeleri önerilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına öğretmenlere STEM eğitimi yaklaşımı ile ilgili farkındalık ve bu yaklaşımı uygulayabilecek yeterlikleri kazandırabilecek mesleki gelişim eğitimleri düzenlenmesi, STEM eğitimini mevcut öğretim programları ile uygulayabilecekleri kılavuz kaynaklar hazırlanması önerilmektedir. Araştırmacılara STEM öğretim programının fen bilgisi öğretmenliği dışındaki diğer STEM alanlarına ilişkin bölümlerde de uygulanarak programa ilişkin görüşler alınması, STEM öğretim programının farklı sınıf düzeylerinde ya da farklı eğitim fakültelerinde uygulanması, tüm STEM alanlarından öğretmen adaylarının olduğu ya da tüm STEM alanlarından öğretim elemanlarının ders sürecine katıldığı bir ders kapsamında uygulanması önerilmektedir.

Devam