BAUSTEM Haberler

Öğretmen Yetiştirmede Bir Mentörlük Modeli: Genç STEM Araştırmacıları ve Uygulamacıları Programı
01 Şubat 2022 - Okunma Sayısı: 408

BAUSTEM Merkezi Akademik Araştırmalar Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Defne Yabaş ve Genç STEM Araştırmacı ve Uygulayıcıları Program Sorumlusu Hayriye Sinem Bozoğlu’nun “A mentorship model for teacher education: Young STEM researchers and practitioners program” isimli araştırması sonuçlandı ve Turkish Journal of Education’da (TURJE) yayımlandı.

Öğretmen yetiştirmede bir mentörlük modeli olan Genç STEM Araştırmacıları ve Uygulamacıları Programının etkisi araştırılan çalışmanın evrenini programdan mezun olan katılımcılar, örneklemini ise programa katılan beş okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur.

Mevcut çalışmanın araştırma soruları; program katılımcılarının, programın unsurları ve kişisel ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkisi hakkında deneyimleri ile farklı STEM eğitimi modellerini nasıl sıraladıkları ve yorumladıkları üzerine odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, çalışmanın hipotezi, program etkinliklerinin katılımcıların akademik ve mesleki gelişimlerine ve STEM kavramlarına olumlu katkı sağladığı üzerinedir.

Yapılan nitel araştırma modeli olan fenomenolojik çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinden program deneyimleri ve STEM eğitimi algıları ile ilgili veriler toplanmış, verilerin çözümlenmesiyle; öğretmenlerin STEM eğitimine yönelik farkındalıklarının artması, bütünleşik öğretmenlik bilgisinin geliştirilmesi ve program bileşenleri kategorileri ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, katılımcıların STEM modellerini sıralayarak akıl yürütmelerine ilişkin odak grup görüşmesi verilerini analiz ettiğinde, katılımcıların gerçek yaşam problemlerini ve mühendislik tasarım sürecini içeren modellerini tercih ettikleri belirlenmiştir. STEM modeli sıralamalarında daha az tercih edilen modeller ise STEM disiplinlerini ayrı ayrı gösteren modeller olmuştur.

Araştırma sorusunun bulguları; program katılımcılarının, STEM eğitimi ve uygulamaları konusunda farkındalıklarını artırdığına işaret etmiştir. Ayrıca katılımcılar, hem alan hem pedagojik içerik bilgilerinin bütünleşik öğretmenlik çerçevesi içinde geliştiğini belirtmişlerdir.

Makaleye aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz.

https://inteach.org/secili_akademik_makaleler